Privacybeleid

1. Introductie

Duvel Moortgat kan uw persoonsgegevens verwerken in verschillende situaties, met name wanneer:

 • u een van zijn websites of social media profiel bezoekt,
 • u een (online) aankoop doet,
 • u zich abonneert op de nieuwsbrief,
 • u bezoekt de sites en kantoren,
 • u neemt deel aan een evenement dat het organiseert of waarvan het een commerciële partner is,
 • u neemt deel aan een wedstrijd die het organiseert,
 • u vertegenwoordigt (of bent) een leverancier, een klant (bars, restaurants, enz.), of een zakenpartner,
 • u solliciteert naar een functie.

Met dit beleid wenst Duvel Moortgat de regels en principes te specificeren die het hanteert bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

"Verwerking" betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die wordt toegepast op persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte proces (zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, enz.).

Dit beleid is in overeenstemming met de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, en het bijzonder Verordening (EU) 2016 /679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: de "AVG").

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van de AVG, is de Belgische vennootschap Duvel Moortgat, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Breendonk-Dorp 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, provincie Mechelen, onder ondernemingsnummer 0400.764.903.

3. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De categorieën van persoonsgegevens die door Duvel Moortgat kunnen worden verwerkt, zijn de volgende:

Categorieën Niet-limitatieve lijst van voorbeelden
Identificatiegegevens Naam, voornaam, geboortedatum, talen, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, foto's/video's, ...
Navigatie-informatie IP-adres, bekeken pagina('s), hoe vaak, op welk tijdstip,...
Financiële informatie Rekeningnummer, betalingswijze, bankinstelling, vergoeding, enz.
Informatie over het beroepsleven Functie, werkplek, studie, opleiding, carrièrepad, enz.
Informatie over het persoonlijke leven Deelname aan een evenement of wedstrijd, bestellingen op de webshop, bezoeken aan de brouwerij, ...
Correspondentie E-mails, brieven, online formulieren, ...

Duvel Moortgat verwerkt enkel persoonsgegevens die adequaat, relevant en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, en zorgt ervoor dat deze juist zijn en, indien nodig, geactualiseerd zijn.

4. Doeleinden en rechtsgronden

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd voor verschillende legitieme doeleinden die worden vermeld in de tabel in Bijlage 1, waarin de rechtsgrond wordt gespecificeerd waarop elk van deze doeleinden is gebaseerd.

5. Categorieën van ontvangers

Duvel Moortgat kan voor de verwerking van bepaalde gegevens een beroep doen op sub-verwerkers, zoals dienstverleners op het gebied van gegevensopslag, -beheer en -analyse. Duvel eist van hen dat zij voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy, waaronder de AVG. Hiervoor wordt steeds een contract afgesloten tussen Duvel Moortgat en elke sub-verwerker.

Met het oog op de internationale organisatie van de activiteiten van Duvel Moortgat, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan groepsentiteiten en sub-verwerkers die gevestigd zijn in een land van de Europese Unie of buiten de Europese Unie. In het geval van een doorgifte naar een land buiten de Europese Unie worden speciale maatregelen getroffen om de bescherming en veiligheid van deze gegevens te waarborgen.

6. Beveiliging van de verwerking van uw gegevens

Duvel Moortgat neemt passende technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor een adequate beveiliging van persoonsgegevens en de bescherming ervan tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, alsook tegen onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging. De sub-verwerkers waarop Duvel een beroep doet voor de verwerking van persoonsgegevens bieden voldoende garantie met betrekking tot de uitvoering van deze maatregelen.

7. Hoe lang we uw gegevens bewaren

Duvel Moortgat bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor elk doel. Voor meer details u de tabel in Bijlage 1 raadplegen.

8. Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht om, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de AVG, het volgende te doen:

 • Duvel Moortgat verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, om deze te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking ervan te beperken;
 • hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm,
 • deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder hinder van Duvel Moortgat;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben;
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als zij van mening zijn dat de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben een inbreuk op de AVG vormt.

9. Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten, u een verzoek om informatie sturen via deze link: https://login.mission-rgpd.com/moovapps/easysite/workplace/demande-droit?token=UkhWMlpXdz0%3D&lg=en


Bijlage 1

Doeleinden en subdoeleinden

Rechtsgrondslag

Betrokken gegevens

Bewaarperiode

Werving Management

Sollicitaties/cv's ontvangen en analyseren

Met kandidaten contact opnemen

Interviews regelen

Onderhandelen over voorwaarden

Gerechtvaardigd belang (aanwerven van personeel voor het bedrijf)

Identificatiegegevens

Financiële informatie

Informatie over het persoonlijke leven

Informatie over het beroepsleven

Correspondentie

Als algemene regel, voor een periode van maximaal 2 jaar vanaf het einde van de aanwervingsperiode

Beheer van klanten (bars, restaurants, enz.), leveranciers en zakenpartners

Onderhandelen over contracten met contactpersonen

Contracten bewaren en voor naleving zorgen

Onderhandeling/uitvoering van een contract

Identificatiegegevens

Financiële informatie

Informatie over het beroepsleven

Correspondentie

Als algemene regel, voor een periode van maximaal 5 jaar vanaf het einde van de onderhandelingsperiode/het contract

Boekhouding beheer

Beheer van facturen en andere boekhoudkundige documenten

Wettelijke verplichting

Identificatiegegevens

Financiële informatie

Informatie over het beroepsleven

Als algemene regel, voor een periode van maximaal 7 jaar

Geschillenbeheer

Beheer van geschillen met klanten, leveranciers, zakenpartners, consumenten, enz.

Gerechtvaardigd belang (het verdedigen van de belangen van het bedrijf)

Identificatiegegevens

Financiële informatie

Informatie over het persoonlijke leven

Informatie over het beroepsleven

Correspondentie

Als algemene regel, voor een periode van maximaal 5 jaar vanaf het einde van het geschil

Websitebeheer

Opvolging van aanvragen ingediend via het contactformulier

Uitvoering van een overeenkomst

Identificatiegegevens

Informatie over het persoonlijke leven

Informatie over het beroepsleven

Correspondentie

Als algemene regel, voor de periode die nodig is om de aanvraag te verwerken en maximaal 5 jaar daarna

Strikt noodzakelijke en functionele cookies beheren

Uitvoering van een overeenkomst

Navigatie-informatie

Zie cookiebeleid

Optionele cookies beheren (marketing en statistieken)

Toestemming

Navigatie-informatie

Zie cookiebeleid

Winkelbeheer (online en fysiek)

Bestellingen volgen

Opvolging van claims/speciale verzoeken

Uitvoering van een overeenkomst

Identificatiegegevens

Financiële informatie

Informatie over het persoonlijke leven

Correspondentie

Als algemene regel, voor de periode die nodig is om de bestelling te verwerken en maximaal 5 jaar daarna

Als de betrokkene een account heeft aangemaakt: zolang hij of zij het account niet verwijdert

Beheer van brouwerijbezoeken

Boekingen aannemen

Bezoekingen organiseren

Tevredenheid peilen

Gerechtvaardigd belang (promotie van het bedrijf en de producten)

Identificatiegegevens

Financiële informatie

Informatie over het persoonlijke leven

Correspondentie

Als algemene regel, voor de periode die nodig is voor de organisatie van het bezoek en maximaal 5 jaar daarna

Als de betrokkene een account heeft aangemaakt: zolang hij of zij het account niet verwijdert

Beheer van evenementen en activaties

Participaties verzamelen

Ervoor zorgen dat alles soepel verloopt

Tevredenheid peilen

Gerechtvaardigd belang (promotie van het bedrijf en de producten)

Identificatiegegevens

Informatie over het persoonlijke leven

Correspondentie

Als algemene regel, voor de periode die nodig is voor de organisatie van het evenement/activatie en maximaal 5 jaar daarna

Beveiligingsbeheer

Voor de veiligheid van de gebouwen en activa van het bedrijf zorgen

Gerechtvaardigd belang (veiligheidswaarborgen)

Identificatiegegevens

Als algemene regel, gedurende 1 maand vanaf de datum van de video

Beheer van wedstrijden & online activaties

De winnaar op de hoogte brengen en hem of haar de prijs sturen

Uitvoering van een overeenkomst

Identificatiegegevens

Informatie over het persoonlijke leven

Correspondentie

Als algemene regel, voor de periode die nodig is voor de organisatie van de wedstrijd/activatie en maximaal 5 jaar daarna

Communicatie Management

Nieuwsbrief voor producten/diensten die niet vergelijkbaar zijn met reeds bestelde producten/diensten versturen

Toestemming

Identificatiegegevens

Voor de duur van de toestemming

Nieuwsbrief voor producten/diensten die vergelijkbaar zijn met reeds bestelde producten/diensten versturen

Gerechtvaardigd belang (om bedrijfsnieuws te promoten)

Identificatiegegevens

Zolang de persoon geen bezwaar maakt tegen de verwerking

Over bedrijfsnieuws communiceren (bijv. een nieuw bier, een nieuw partnerschap, enz.)

Gerechtvaardigd belang (om bedrijfsnieuws te promoten)

Identificatiegegevens

Informatie over het beroepsleven

Voor de website: levensduur van de website of post

Voor sociale media: levensduur van het account of bericht

Visuele inhoud delen (foto's/video's)

Uitvoering van een overeenkomst wanneer deze het voorwerp is van een overeenkomst

Gerechtvaardigd belang (het delen van inhoud waarmee het bedrijf actief wordt geassocieerd) in de gevallen bedoeld in artikel 9.2 (e) van de AVG

Toestemming in andere gevallen

Identificatiegegevens

Tijdens de looptijd van het contract of de toestemming, en niet meer dan:

Voor de website: levensduur van de website of post

Voor sociale media: levensduur van het account of bericht

Interactie met volgers op sociale media

Gerechtvaardigd belang (om bedrijfsnieuws te promoten)

Identificatiegegevens

Informatie over het persoonlijke leven

Correspondentie

Tijdens de levensduur van het account

Beheer van persoonsgegevens

Omgaan met verzoeken van betrokkenen

Wettelijke verplichting (AVG)

Identificatiegegevens

Correspondentie

Als algemene regel, voor de periode die nodig is om de aanvraag te verwerken en voor maximaal 5 jaar daarna

Geaggregeerde statistieken genereren

Gerechtvaardigd belang (inzicht in klanten en consumenten)

Identificatiegegevens

Navigatie-informatie

Informatie over het persoonlijke leven

Als algemene regel geldt dat verwijdering plaatsvindt wanneer de betrokkene gedurende een periode van ten minste 6 maanden geen verdere interacties met het bedrijf heeft gehad